FICHIER GUITAR PRO v5.1021Ãèìí Ðîññèéñêîé Ôåäèðàöèè Ñ. Ìèõàëêîâà À. Àëåêñàíäðîâà ) d%TITLE% %SUBTITLE% %ARTIST%%ALBUM%Words by %WORDS%Music by %MUSIC%Words & Music by %WORDSMUSIC%Copyright %COPYRIGHT%87All Rights Reserved - International Copyright Secured Page %N%/%P%xCÄîðîæêà 1@;72-( J& Acoustic - DefaultAcoustic Tones @ @    @   @   @   @    @   @   @    @   @   @    @  @     @    @    @   @   @  @   @  @ @