FICHIER GUITAR PRO v3.00Км Farrucas Juan Serrano Iced Guardian–    џџџџ        џџџџ        џџџџ        џџџџ    LClassic Guitar@;72-(џџџџџHitsоьсєс Wџ E7@~   @ E7@~   @@  Amџџџџ@|   i s a m i @|   @|   @|   @|   @|   @@@|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @  Amџџџџ@|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @@|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @  Amџџџџ@|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @ @x  @x  @x  @x  @x  @x  @x  @x  @x  @  Amџџџџ@|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @@|   @@|   @|   @|   @|   @|   @@ U@@@@@@|   @|   @|   @|   @|   @|   @@@|   @|   @|   @|   @|   @|   @@ @D (@ @ @ @ @ @ @B (@~   @~   @~   @~   @~   @@ @D (@ @ @ @ @ @ @B (@~   @~   @~   @~   @~   @@ @H (@ @ @ @ @D (@  @ @$ (   @$ (   @" (   @ Amџџџџ (@|   @|   @|   @|   @|   @@ @H (@ @ @ @ @ @D (@ @  @ @$ (    @$ (    @" (    @ Amџџџџ @|   @|   @|   @|   @|   @@(@  (@  (@  (@  @(@  (@  (@  (@  @(@  (@  (@  (@  @(@  (@  (@  (@  @( @ @ @ @ @( @ @ @  @(  @  @  Amџџџџ@|   @|   @|   @|   @|   @|   @@@@|   @|   @|   @|   @@ U@Aџ@@|   @|   @|   @|   @@ U@Aџ@>   @>   @>   @>   Aџ  Amџџџџ@|   @|   @|   @|   @|   @|   @ @ @ Aџ @ @ @ @ @ @ @ @|   @|   @|   @|   Aџ @|   @ @ @ @ @ @ @ @ @ Aџ  Amџџџџ@ @|   @|   @|   @|   @|   @ @ @ Aџ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Aџ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Aџ@ B (@ @  Aџ (  $ (  AџH ( $  Aџ Amџџџџ @|   @|   @|   @|   @|   @Aџ ( @ @ @ @ ( @ @ @ @ ( @ @ @ @ ( @ @ @ ( @ @ @ @ Aџ ( @ @ @ @ ( @ @ @ @ ( @ @ @ @ ( @ @ @ @ ( @ @ @ Aџ @ ( @ @ @ @ ( @ @ @ @ ( @ @ @ @ ( @ @ @ @ ( @ @ Aџ @ @ ( @ @ @ @ ( @ @ @ @ ( @ @ @ @  ( @ @ @ @ ( @ Aџ @ @ @ ( @ @ @ @ ( @ @ @ @ ( @ @ @ @ ( @ @ @ @ @ Aџ @~000000    @ @ @    Aџ Amџџџџ @|   @|   @|   @|   @|   @Aџ@ @ @ @ @ @ Aџ@   @ @ Aџ@ @ @ @ @ @ @ Aџ H H H Aџ H          Aџ H H H Aџ H @ @      Aџ @|   @|   @|   @|   @|   @|   Aџ@|   @@@|   @ U U@@|   @@@|   @ U U@@|   @@@|   @ U U@@|   @@|   @|   @|   @|   @|   @ U@џ  Amџџџџ@|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @@|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @@|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @@|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @@|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @@x  @x  @x  @x  @x  @x  @x  @x  @  Amџџџџ@|   @|   @|   @|   @|   @|   @|   @@|   @@@|   @ U U@@|(((((@@џ@